جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غیبگویی

خبردادن از غیب و اخبار آینده

غیب و شهادت

از مفاهیم قرآنی

غیرت

اصطلاحی عرفانی (توجه: گروه قرآن برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت، اما حذف این مقاله در برنامه دریچه فعلا امکان پذیر نیست)

غیرت کرمانشاهی، عبدالکریم

شاعر و خوشنویس ایرانی (قرن14)

غیلان بن عُقبه --> ذوالرُمّه

غیلان دمشقی

از قدمای متکلمین و از پیشروان فرقه قدریه (قرن8)

ف

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

فاتح، کتابخانه

کتابخانه ای در استانبول مربوط به دوره سلطان محمد فاتح (قرن9)

فاتح، مسجد و مجموعه

مجموعه ای شامل مسجد، مدرسه، بیمارستان، آرامگاه مربوط به دوره سلطان محمد فاتح، در استانبول (قرن9)

فاتح پاشا، مسجد

مسجدی در دیار بکر که در تحول معماری ترک جایگاه مهمی دارد.

فاتحه، سوره --> حمد، سوره

فاحشه --> فواحش؛زنا؛بِغا

فاخته

پرنده ای خاکی رنگ از راسته کبوتر سانان

فاخوری، عبدالباسط بن علی

مفتی و مؤلف بیروتی (قرن14)

فادانی،‌ محمد یاسین بن محمد عیسی

عالم و محدث اهل مکه (قرن14و15)