جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فارسی، عبدالغافر --> تاریخ نیشابور

فارسیات

اصطلاحی ادبی در ادبیات عرب به معنای اشعاری با کلمات فارسی

فارسی باستان، زبان

از زبانهای گروه هند و اروپایی از شعبه هندو ایرانی و متعلق به شعبه غربی زبانهای ایرانی

فارسی خجندی، ضیاء الدین --> ضیاء خجندی

فارسی میانه، زبان --> پهلوی، زبان و ادبیات

فارسیوان --> قندهار(1)

فارقلیط

شخصی که در انجیل به آمدن او بشارت داده شده است.

فارماسون --> فراماسونری

فارمدی، ابوعلی

صوفی و واعظ ایرانی (قرن5)

فارمر، هنری جورج

مستشرق بریتانیایی، متتبع در موسیقی عربی و اسلامی (قرن13و14)

فاروق

شاه مصر (قرن14)

فاروقی، اسماعیل راجی

مبارز و متفکر فلسطینی (قرن14)

فاروقی، عبدالرحمان بن حسین

فقیه متصوف دمشقی (قرن8)

فاروقیان

خاندانی حکومتگر در خاندیش (هند) که مدعی بودند اخلاف خلیفه عمرالفاروق بودند (قرن 8 تا اوایل قرن11)

فاریاب

ولایتی در جوزجان افغانستان