جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غلیان --> قلیان

غُماره

از قبایل بربر در غرب مراکش

غماری، احمد بن محمد

محدث مغربی (قرن 13و 14)

غماری، عبدالله بن محمد

محدث، فقیه اصولی و متکلم مراکشی (قرن14و15)

غُمدان، قصر --> صنعا

غَنا، مسلمانان

کشوری در آفریقا - معماری

غناء

آواز و آوازخوانی و موسیقی و آهنگ ها - در دوره جاهلی - دوره اسلامی - شرایط و احکام آن از دیدگاه فقهی (گروه هنر مقاله ندارد)

غنایی

از انواع شعر به معنای بیان احساسات و عواطف شخصی شاعر

غُنجار

لقب عیسی بن موسی تیمی بخاری، محدث ایرانی (قرن2)

غنوصیه

عنوان کلی برای فرقی که به نوعی معرفت باطنی و روحانی معتقد بودند.

الغنی

از اسماء الحسنی

غنی، قاسم

دولتمرد، طبیب و ادیب معاصر ایرانی (قرن14)

غنی، ملا محمد طاهر --> غنی کشمیری

غنی زاده، سلطان مجید

ادیب و روشنگر آذربایجانی (قرن14)

غنی زاده، محمود

شاعر و آزادیخواه ایرانی در دوره مشروطیت (قرن13و14)