جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غلامرضا اصفهانی --> میرزا غلام رضا اصفهانی

غلام زحل

منجم بغدادی (قرن4)

غلام سرور لاهوری

مورخ هندی (قرن13)

غلام شاهیان --> ممالیک (1)

غلام قادر روهیله --> روهیله

غلام محمد

سیاستمدار معاصر پاکستانی (قرن14)

غلام محی الدین قصوری

صوفی پاکستانی (قرن13)

غلام نور اورنگ آبادی

حکیم و صوفی شبه قاره (قرن12)

غلایینی، مصطفی بن محمد

عالم لبنانی ، صاحب آثاری در صرف و نحو عربی (قرن 13)

غلجایی، حسین

برادر محمود افغان (قرن12)

غلزائی

قبیله بزرگی در افغانستان

غَلَطه

از محلات قدیمی استانبول

غلطه سرای

مدرسه سلطنتی و قدیمی دوره عثمانی در استانبول

غلوّ

جمع غالی، شیعیان افراط گر

غلول --> غنیمت