جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غنی کشمیری

شاعر فارسی زبان شبه قاره (قرن11)

غنیمت

مال بدست آمده از کفار در جنگ - مسائل فقهی

غنیمت کنجاهی، محمد اکرم

شاعر عصر گورکانی در هند، پیرو سبک هندی (قرن12)

غوار

حوضه نفتی در عربستان شرقی

غواصی

از حرف ساحل نشینان جهان اسلام به منظور صید مروارید

غوّاصی، ملاّ

شاعر اردو زبان (قرن11)

غور (1)

ناحیه ای کوهستانی و ولایتی در افغانستان

غَور (2)

دو آبادی در فلسطین و تهامه یمن

غوری، مجموعه

مجموعه ای شامل مسجد، مدرسه و آرامگاه از دورهء ممالیک در قاهره (قرن10)

غوریان (1)

از سلسله های شرق ایران (قرن6و7) - غوریان هند

غوریان (2)

شهری در غرب افغانستان و در ایالت هرات

غوطه

چند ناحیه حاصلخیز در سوریه

غول

نزد اعراب قدیم موجود افسانه ای با اشکال مختلف که در بیابان می زیسته است. - در متون ادب فارسی

غیاث الدین تغلق --> تُغلقیه

غیاث الدین تغلق، آرامگاه

آرامگاه غیاث الدین تغلق از شاهان تغلقیه در دهلی (قرن8)