جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

غیاث الدین جمشید کاشانی --> کاشانی، غیاث الدین جمشید

غیاث الدین علی نقشبند یزدی

نقاش دوره شاه عباس (قرن10و11)

غیاث الدین علی یزدی

مولف سعادت نامه قدیمی ترین متن تاریخی درباره تیمور گورکانی (قرن8و9)

غیاث الدین محمود سوم --> حسین شاهیان

غیاث الدین نقّاش

از نقاشان دوره بایسنقر میرزا (قرن9)

غیاث بن ابراهیم

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

غیاث بیگ --> اعتمادالدوله تهرانی

غیاثوند

ایلی کرد در منطقه قزوین

غیاثی، عبدالله بن فتح الله

مورخ بغدادی و مولف تاریخ غیاثی(قرن10)

غیاثیه خرگرد، مدرسه

بنای مدرسه چهار ایوانی بجای مانده از دوره تیموری (قرن9)

غِیار

علامتی که اهل ذمه در حکومت اسلامی از زمان متوکّل بر جامه شان می دوختند.

غیب --> غیب و شهادت

غیبت (1)

از مهمترین مباحث در تاریخ کلام امامیه و مناقشات درباره آن

غیبت (2)

بحث اخلاقی، روایی و فقهی

غیبت و حضور

اصطلاحی در تصوف به معنای حاضر بودن در پیشگاه پروردگار