جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فاضل آبی --> آبی، حسن بن ابی طالب

فاضل اردکانی، حسین

فقیه بزرگ امامی ایرانی (قرن13)

فاضل الدین قادری

صوفی و عالم از سلسله فاضلیه قادریه در شبه قاره هند (قرن12)

فاضل اندرونی

شاعر ترک (قرن12و13)

فاضل بیگ، حسین --> فاضل اندرونی

فاضل پاشا، مصطفی

سیاستمدار عثمانی (قرن14)

فاضل تبتی، شیخ علی --> تبّتی، شیخ علی

فاضل تونی --> تونی، محمد حسین؛تونی، ملاعبدالله

فاضل جواد

فقیه ایرانی (قرن11)

فاضل خان، مدرسه

مدرسه معروفی در مشهد با کتابخانه ای بسیار مهم، مربوط به دوره صفویه (قرن11)

فاضل خان گروسی

شاعر و نویسنده ایرانی (قرن13)

فاضل خفری --> خفری، شمس الدین محمد

فاضل دربندی

فقیه اصولی شیعه و مدعی علم بر علوم غریبه (قرن13)

فاضل شرابیانی --> شرابیانی، محمد بن فضل علی

فاضل قندهاری، ملا عبدالله

از روحانیون شاعر و مجاهد شیعه افغانستان (قرن13)