جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الغفور

از اسماء الحسنی

غفور غلام

شاعر معاصر ازبک (قرن14)

غفوری، مجید

از شاعران ملی باشقیر و تاتار (قرن13و14)

غلابی، محمد بن زکریا

عالم امامی (قرن 3)

غلاة --> غلوّ

غَلافِقَه

شهری ساحلی در یمن

غلام

در عربی به معنای پسر و مرد جوان، فردی که در دربار شاهان خدمت می کرد. - در زمان خلفا - در ایران - در هند - در عثمانی

غلام احمد قادیانی --> احمدیّه (2)؛قادیانی، میرزا غلام احمد

غلام ثعلب، محمد

لغوی عرب (قرن3)

غلام حسین خان طباطبائی --> طباطبائی، غلام حسین خان

غلام حسین سلیم --> سلیم زیدپوری، غلامحسین

غلام خلاّل

محدث، مفسر و فقیه حنبلی (قرن3و4)

غلام خلیل، احمد بن محمد

زاهد، واعظ و محدثی که با روایات مجعول خود شهرت دارد (قرن 3)

غلام رسول

نقاش پاکستانی (قرن14)

غلام رسول، مولوی

شاعر پنجابی زبان (قرن13)