جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

فاذوسفان --> بادوسپانیان

فاراب

ناحیه کوچکی در ماوراءالنهر

فارابی، ابونصر

از بزرگترین و مشهورترین حکمای اسلام (قرن4)

فارابی، اسحاق بن ابراهیم

لغوی اهل فاراب (قرن4)

فارس، استان

استانی در جنوب ایران - گویشهای استان فارس

فارس، عبدالرحمان

اولین رئیس حکومت موقت الجزایر در سال 1962 (قرن14)

فارس الشدیاق --> شدیاق، احمد فارس

فارس النبی (ص) --> ابوقتاده انصاری، حارث بن ربعی

فارسان

شهرستان و شهری در استان چهار محال و بختیاری

فارسکوری، عبدالرحمان بن علی

فقیه شافعی مصری (قرن8و9)

فارسنامه ابن بلخی

کتابی به فارسی تألیف ابن بلخی درباره تاریخ قدیم ایران و ذکر فارس و مختصات نواحی آن (قرن5)

فارسنامه ناصری

کتابی به فارسی، درباره سرزمین فارس از نظر تاریخی و جغرافیایی تألیف فسایی (قرن13)

فارسی، ابوعلی

ادیب و نحوی ایرانی (قرن3و4)

فارسی، حسن بن حسین

خوشنویس ایرانی، واضع خط تعلیق (قرن4)

فارسی، زبان، لهجه ها و ادبیات

از مهمترین زبانهای ایرانی - ترجمه های فارسیِ آثار سانسکریت