جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بوزینه

اسمی کلی برای "میمون" - در ادبیات - تکمله

بوستان --> باغ

بوستان

مثنوی اخلاقی و عرفانی فارسی، مشتمل بر حکایتهای کوتاه از سعدی شیرازی (قرن7)

بوستان، مجدالعلی

ادیب و نویسنده اهل مشهد (قرن14)

بوستان افروز --> بستان افروز

بوستان خیال

بلندترین داستان عامیانه فارسی

بوستانی، میرزا محمد عظیم --> سامی بوستانی، میرزا محمد عظیم

بوسعیدی --> آل بوسعید

بوسفور (بسفر)، تنگه

تنگه ای که دریای سیاه را به مرمره متصل می کند.

بُوسَلیک

از مقامهای دوازدهگانه موسیقی مقامی ایران

بوسنوی، علی دده --> علی دده بوسنوی

بوسنوی سرایی، محمد بن موسی

مفسر، محدث و قاضی حنفی (قرن11)

بوسنوی محمد پاشا، مسجد

مسجدی در صوفیه از آثار سِنّان که امروزه به کلیسا مبدل شده است.

بوسنه سرای --> سارایوو

بوسنی و هرزگوین

کشوری در جنوب شرقی اروپا