جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بونصر مشکان --> ابونصر مشکان

بونه

نام قدیم شهر "عَنّابه" در ساحل شرقی الجزایر

بونی، ابوالعباس احمد بن علی

مؤلف آثاری در علوم خفیّه (قرن6و7)

بویالی، محمدپاشا، مجموعه --> محمد پاشا نشانجی

بویالی کوی، مجموعه

چند بنای تاریخی پیوسته به هم در آناطولی

بویراحمدی

بزرگترین ایل کهگیلویه - ایل - تکمله - گویش

بویطی، ابویعقوب یوسف بن یحیی

از فقها و محدثان عامه و جانشین شافعی (قرن3)

بویل، جان

خاورشناس انگلیسی، محقق در زمینه ایلخانیان (قرن14)

بوینی اگری محمد پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن11)

بویّه --> باویه

بویه، آل --> آل بویه

بویهی، ناصر بن ابراهیم

فقیه و شاعر شیعی (قرن9)

بویهی رازی، محمد بن محمد --> قطب الدین رازی

بوییان --> آل بویه

بوئین زهرا

شهرستانی در جنوب استان قزوین