جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بوردور

شهری در جنوب شرقی آسیای صغیر

بورس --> بازار اوراق بهادار و سهام

بورسه

پایتخت کهن عثمانی و از مشهورترین شهرهای آناطولی

بورسه لی --> بروسه لی، محمد طاهر

بورسه لی، احمدپاشا --> احمد پاشا بروسه لی

بورسه لی، اسماعیل حقی --> اسماعیل حقی بروسوی

بورغوس --> بُرغُش

بورق --> بوره

بورکلوجه، مصطفی --> بدرالدین بن قاضی سماونه

بورکهارت، تیتوس (ابراهیم)

هنرشناس و متفکر مسلمان سویسی-آلمانی و از نویسندگان سنت گرا (قرن13و14)

بورکینافاسو

کشوری در آفریقای غربی

بورگوس --> بُرغُش

بورنئو --> برونِی

بوره

نمک قلیایی طبیعی

بوری، تاج الملوک --> بوریان