جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بوشاتلی مصطفی پاشا --> مصطفی پاشا بوشاتلی

بوشنج

شهر کهن ایرانی در خراسان که امروزه ویرانه‌های آن در مغرب افغانستان است.

بوشنجی

شهرت سه تن از اهل فقه، حدیث و ادب و تاریخ - عبدالرحمان بن محمد داودی بوشنجی (قرن5) - ابوالفتح مختار بن عبدالحمید بوشنجی (قرن6) - محمد بن ابراهیم بن سعید بوشنجی عبدی (قرن3)

بوشنجی، ابوالحسن علی بن احمد

از صوفیان و جوانمردان خراسان (قرن4)

بوشهر

استان و شهرستان و شهری بندری و شبه جزیره و نیروگاه هسته ای در جنوب ایران - استان - نیروگاه هسته‌ای

بوشهری، محمد شفیع

عالم جامع شیعی (قرن13و14)

بَوْصِلَةُ القبله --> قبله نما

بوصیر

نام چندین موضع در مصر

بوصیری، شرف الدین محمد بن سعید

شاعر و صوفی مصری (قرن7)

بوضیاف، محمد

مبارز و دولتمرد معروف الجزایری (قرن14)

بوعلی سینا --> ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله

بوعلی قَلَندر، شرف الدین پانی پتی

از عارفان و شاعران شبه قاره (قرن7و8)

بوعَلیّه --> قادریّه

بوعِنانیه

مشهورترین مدرسه دوره مرینیان در فاس مراکش (قرن8)

بوغا --> بوقا (1)