جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بوازیج

شهری در شمال عراق در استان موصل

بواسحاق قهستانی --> قهستانی، ابواسحاق

بواط

کوهی در عربستان و نام دومین غزوه پیامبر (ص)

بوالفرج رونی --> ابوالفرج رونی

بَوّانات

شهرستانی در شمال شرقی استان فارس

بواناتی، میرزا محمد باقر

ادیب و شاعر ایرانی و آموزگار زبان فارسی در لندن (قرن13و14)

بوبیان --> کویت (کشور)

بوپال --> بهوپال

بوتو، ذوالفقارعلی

سیاستمدار، دولتمرد و از رؤسای جمهور پاکستان (قرن14)

بوتی شاه --> تاریخ پنجاب

بوتیمار

پرنده‌ای آبچَر، و نیمه افسانه‌ای

بوجاق / بوجاک --> ناحیه

بوجعفرک بیهقی --> بیهقی، ابوجعفر احمد بن علی

بوحلیم

خاندانی از سرداران نظامی و حکام در شمال هند در عهد آخرین سلاطین غزنوی (قرن5و6)

بوحنیفه اسکافی --> ابوحنیفه اسکافی