جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مهرۀ مار --> پادزهر

مَهری/ مَکَری --> کُتکُو

مَهری، زبان --> عربی، زبان، لهجه ها و ادبیات

مهری، سلیمان بن احمد --> سلیمان مَهری

مهری، عبدالملک بن قطن

ادیب، لغوی و ناظم عرب (قرن3)

مهری خاتون

شاعره ترک (قرن10)

مهریز

شهر و شهرستانی در استان یزد

مهریه --> مَهر

مهستی گنجوی

شاعره ایرانی (قرن5)

مُهَلا، حسین بن ناصر

فقیه و مؤلف زیدی یمنی(قرن11و12)

مُهَلّب بن ابی صفره

فرمانده نظامی عرب و نیای خاندان پرنفوذ مهلّبی (قرن1)

مُهلّبی، حسن بن احمد

کنیه اش "ابوالحسین"، جغرافیدان عرب (قرن4)

مُهلّبی، حسن بن محمد

کنیه اش "ابومحمد"، وزیر معزالدوله بویی (قرن3و4)

مُهلّبی، محمد بن یزید

امیر عرب در عهد عباسی (قرن2)

مهلبیان

منسوبین مهلب بن ابی صفره، خاندانی مهم و صاحب نفوذ اوایل دوره اسلامی (قرن1)