جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مهلهل بن ربیعه

قهرمان و شاعر جاهلی

مهماندار

عنوان و مقامی در دوره ممالیک

مهمانسرا

محل اسکان مسافران

مهمانی

بررسی قرآنی، روایی و اخلاقی در مهمان نوازی و آداب سلوک با مهمان و ...

مُهْمَند

از طوایف پشتون، ساکن شرق افغانستان و شمال غربی پاکستان

مهمه، دفتر

اصطلاح اداری عثمانی به معنای برخی اسناد مهم دولتی که در بایگانی نخست وزیری عثمانی نگهداری می شود.

مهنا

از طوایف عرب از بنوربیعه

مهندس

در قدیم منصبی در میان بنّایان

مهندس الممالک

لقب نظام الدین غفاری، از دولتمردان عصر قاجار، بزرگترین ریاضیدان عهد ناصری (قرن13) (پسر عموی فرخ خان امین الدوله است)

مِهنه --> مَیهنه

مهیار دیلمی

شاعر شیعی (قرن5)

المهیمن

از اسماء الحسنی

می --> باده

میاره، محمد بن احمد

فقیه و معلم مراکشی (قرن11)

میّافارقین

شهری در شمال شرقی دیار بکر، امروزه به نام سیلوان