جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مهربان (1)

شهری در شهرستان سراب استان اردبیل

مهربان (2) --> مریوان

مهرتاش، اسماعیل

موسیقیدان و نوازنده ایرانی (قرن14)

مِهرَجان قَذَق

از ولایات سابق در غرب ایران در ناحیه لرستان

مُهردار

در عهد صفویان عنوان کسی که مهر پادشاه به او سپرده می شده است.

مهردشت --> ابرکوه

مهرعلی نقاشباشی

نقاش دورهء فتحعلی شاه قاجار (قرن13)

مهرِگان

از مهمترین اعیاد و جشنهای ایران باستان

مهرگان گذک --> مِهرَجان قَذَق

مِهرگیاه

گیاهی از راسته تاج‌ریزی‌ها با خواص دارویی

مهرِ ماه سلطان

دختر سلطان سلیمان قانونی (قرن10) - مهرماه سلطان، مجموعه: مجموعه ای متعلق به مهر ماه سلطان در استانبول

مِهْرِن، آگوست فردیناند میکال

مستشرق دانمارکی، استاد فقه اللغه سامی، عالم در تاریخ و فلسفه اسلامی (قرن19)

مهروبان / ماهی روبان

شهر و بندر قدیمی در ناحیه لیراوی بر کرانه خلیج فارس

مهر و مشتری --> عصّار تبریزی، شمس الدین محمد

مَهره

نام قبیله و نیز ناحیه ای در جنوب شرقی شبه جزیره عربستان