جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

موهنجودارو

شهری تاریخی در دره سند از جمله آثار به جای مانده از تمدن باستانی سند

مؤید، آل

سلسله ای از امرا و غلامان سنجر که در قسمتهایی از خراسان حکومت می کردند(قرن6)

مؤید، جامع

مسجدی بجای مانده از اواخر دورهء ممالیک در قاهره (قرن9)

مؤیدالاسلام --> حبل المتین

مویدالدوله، ابوالفتح میرزا

شاهزاده قاجار (قرن 13و 14)

مؤیدالدوله، طهماسب میرزا

از رجال عهد محمد علی دولتشاه و حاکم فارس (قرن13)

مؤیدالدولۀ دیلمی

فرزند رکن الدوله دیلمی، پادشاه آل بویه در اصفهان، ری و جبال (قرن4)

مؤیدالدین عُرضی --> عُرْضی دمشقی، مؤیدالدین

مؤیدالملک، عبیدالله بن حسن --> نظام الملک طوسی، حسن بن علی

مؤیدزاده، عبدالرحمان بن علی

فقیه حنفی، دولتمرد و دانشمند ترک(قرن9و10)

مؤید فی الدین

داعی برجسته اسماعیلی (قرن5)

مؤیدی، مجدالدین بن محمد

محدث وعالم زیدی، مؤلف لوامع الانوار(قرن14)

مویس بن عمران

متکلم معتزلی بصری(قرن2)

مُوَیلحی

نام دو روزنامه نگار و نویسنده مصری (قرن14) -ابراهیم - محمد، پسر ابراهیم

مهاباد

از شهرستانهای استان آذربایجان غربی