جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میته --> مردار

میثاق

واژهء قرآنی به معنی عهد خداوند با بنی آدم

میثاق مدینه --> دستور المدینة

میثاق ملی

بیانیه مصوب آخرین مجلس عثمانی در استانبول در ژانویه 1920، درباره تمامیت ارضی سرزمینهای غیرعرب حکومت عثمانی

میثاق ملی لبنان

توافقی بین مسیحیان و مسلمانان لبنان در 1943

میثم تمّار

از اولین اسلام آورندگان (قرن1)

میثمی عراقی، محمود

فقیه و عالم امامی(قرن13و14)

میخال اوغوللری

از خاندانهای قدیمی عثمانی که نقش مهمی در مناصب نظامی و حکومتی داشتند (قرن9و10)

میخانه

اصطلاح عرفانی به معنی جایی که سالک هرگونه تظاهر و نفاق را از خود دور می کند.

میخانه، تذکره --> ساقی نامه؛فخرالزمانی قزوینی، عبدالنبی

میخائیل صباغ

عالم و ادیب عرب (قرن13)

میخک

گیاهی دارویی

مید

نام مردمی که در دوره فتوحات در ناحیه سند سکونت داشتند.

میدان

اصطلاحی در معماری و شهرسازی، نوعی از سازه های شهری

میدان، مسجد

از مساجد تاریخی شهر کاشان، مربوط به دوره سلجوقی تا صفوی(قرن11) - مساجد دیگری به همین نام-