جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میدانی، احمد بن محمد

عالم زبان و ادبیات عرب (قرن6)

میدانی، عبدالغنی بن طالب

فقیه حنفی(قرن13)

میدِنی رائی

رهبر طایفه ای از تیولداران و از چهره های برجسته سیاسی در دوران سلطنت دهلی (قرن10)

میر

واژه فارسی مخفف شده از امیر عربی به معنی امیر و میرزا

میرآخور --> آخورسالار

میراب --> آبیاری؛آب (1)

میراته

شهری در ایالت اوتارپرادش در هند

میراث --> ارث

میر امّن دهلوی

شاعر و نویسنده اردو زبان هندی (قرن13)

میرانشاه

سومین پسر تیمور، حاکم آذربایجان و غرب ایران (قرن8و9)

میران محمد شاه اول --> فاروقیان

میر ببرعلی --> انیس

میربزرگ، بقعه

بنای تاریخی در آمل، متعلق به دوره صفویه (قرن8)

میرپنج

از مناصب لشکری و نظامی در نظام ارتش در زمان قاجاریه

میر تقی میر

شاعر غزلسرای اردو زبان هندی (قرن12)