پژوهشکده علوم انسانی

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی – علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی برای توسعه و گسترش پژوهش در زمینه علوم و فنون و معارف اسلامی و نیز فراهم آوردن زمینه مناسب برای ارتقا فعالیت های پژوهشی مرتبط، پژوهشکده علوم انسانی بنیاد، براساس موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال ۱۳۸۰ تاسیس گردید. این پژوهشکده، از نظر علمی تابع قوانین پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و با مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخل و خارج از کشور همکاری های علمی و پژوهشی دارد.