سید محمد عمادی حائری
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1359
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  مسئول شاخه مفاهیم قرآنی و حدیثی

 • گروه
  قرآن و حدیث
 • ایمیل
  m.emadi@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 • 1390ـ 1398 ش: دکترای دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب؛ پایان‌نامه: زبان دینی، ذهن بشری: ساختار آگاهی و بازنمایی استعاری. (دفاع‌شده با درجۀ عالی؛ در دست انتشار؛ موضوع تخصصی: فلسفۀ ذهن، فلسفۀ زبان دینی، علوم شناختی دین)
 • 1383ـ1386 ش: كارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه شهيد بهشتی؛ پایان‌نامه: قرآن فارسی کهن: تاریخ، تحریرها، تحلیل. (دفاع‌شده با درجۀ عالی؛ منتشرشده؛ موضوع تخصصی: زبان‌شناسی و معنی‌شناسی تاریخی متون کهن فارسی، متن‌شناسی و نظریه‌های تصحیح متن، مطالعات ترجمه)
 • 1378ـ1381 ش: كارشناسی زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه شهيد بهشتی
 

آثار و تالیفات

مقاله‌ها)

 1. «از اضطراب متن تا تحوّل " ـیذ ": بررسی و تحلیل دو نمونه از تصرّفات میبدی و کاتبان کشف الاسرار در تفسیرِ خواجه عبداللّه انصاری»، نامۀ فرهنگستان، س 22، ش 2، پياپی 86، تابستان 1402ش؛ صص 35ـ52.
 2. «از ترجمه تا متن قدسی: بازتاب قرائت‌های مختلف در ترجمه‌های کهن قرآن به فارسی»، آینۀ پژوهش، س 34، ش 3، پياپی 201، مرداد ـ شهریور 1402ش؛ صص 73ـ108.
 3. «بگاه خوردن یا پگاه خوردن: دو پیشنهاد برای تصحیح و تفسیرِ یک واژه از بوستان»، آینۀ پژوهش، س 34، ش 2، پياپی 200، خرداد ـ تیر 1402ش؛ صص 187ـ196.
 4. «معنا، حضور و خدای زنده: در جست‌وجوی تفسیر "المعنی هو اللّه"»، آینۀ پژوهش، س 31، ش 5، پياپی 185، آذر ـ دی 1399ش؛ صص 75ـ93.
 5. «از اتهام جعل تا دست‌نوشت مؤلف: بررسی سه فرضیه دربارۀ متن و دست‌نویس دستور المنجمین»، آینۀ میراث، دورۀ جدید، س 18، ش 1، پياپی 66، بهار ـ تابستان 1399ش؛ صص 151ـ168.
 6. «سنت اسلامی و حجیت تجربۀ دینی: بررسی تبیین غزالی از معرفت‌بخشی ذوق و مقایسۀ آن با دیدگاه آلستون درباب حجیت معرفتی تجربۀ دینی»، اندیشۀ دینی، س 19، ش 4، پياپی 73، زمستان 1398ش؛ صص 65ـ78 (با همراهی محمدمهدی علیمردی و سید ابراهیم موسوی).
 7. «آگاهی و گواهی: یک معنای خاص از واژۀ قرآنی شهید»، ترجمان وحی، س 22، ش 1، پياپی 43، بهار ـ تابستان 1397ش؛ صص 83ـ98.
 8. «تفسیر یک قصیده، تشخیص یک مزار: سفرنامۀ منظوم حسن بن حمزه طبری به طوس و مزار پدرش ابوالقاسم در مامطیر»، آینۀ میراث، دورۀ جدید، س 16، ش 1، پياپی 62، بهار ـ تابستان 1397ش؛ صص 131ـ148.
 9. «پیامبر: معلِّم یا منبِّه؟ فخر رازی و یک نظریۀ جایگزین در معرفت دینی»، ایرانشهر امروز، س 2، ش 1، ش پياپی 6، فروردین ـ خرداد 1396ش؛ صص 155ـ160.
 10. «هانری کربن و اسلام ایرانی: از پدیدارشناسی دین تا فلسفۀ نبوی»، ایرانشهر امروز، س 1، ش 4، ش پياپی 4، آبان ـ آذر 1395ش؛ صص 34ـ51.
 11. «روش‌شناسی تحلیل متن ـ4: تحلیل تاریخی ـ تحلیل پدیدارشناختی»، گزارش میراث، ش پياپی 56 و 57، فروردین ـ تیر 1392ش؛ صص 11ـ14.
 12. «روش‌شناسی تحلیل متن ـ3: تصویر و تفسیر»، گزارش میراث، ش پياپی 54 و 55، آذر ـ اسفند 1391ش؛ صص 60ـ66.
 13. «روش‌شناسی تحلیل متن ـ2: بازیابی متون ـ بازسازی متون»، گزارش میراث، ش پياپی 52 و 53، مرداد ـ آبان 1391ش؛ صص 32ـ34.
 14. «یافته‌‌های دیگری دربارۀ ابونصر حدادی و برگی از مصحفی دیگر به خامۀ عثمان ورّاق»، ترجمان وحی، س 16، ش 2، پياپی 32، پاییز ـ زمستان 1391ش؛ صص 116ـ129.
 15. «نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آنها با نسخۀ مؤلف و نکته‌هایی دربارۀ سنت تعلیم و تعلّم اثر»، آینۀ میراث، دورۀ جدید، س 10، ش 1، پياپی 50، بهار ـ تابستان 1391ش؛ صص 179ـ234.
 16. «یک ایده در امتداد دو اعتقاد: خواجه نصیرالدین طوسی و آموزۀ رجعت»، آینۀ میراث، دورۀ جدید، س 8، ش 2، پياپی 47، پاییز ـ زمستان 1389ش؛ صص 171ـ184.
 17. کهن‌ترین نسخۀ مترجَم قرآن: تحلیل متن، بررسی دستنوشت، زیبایی‌شناسی هنر قدسی، آینۀ میراث، ضمیمۀ ش 19، 1389ش؛ 88 ص.
 18. «دستنویسی اصیل از تاج‌التراجم»، گزارش میراث، ش پياپی 40، مرداد‌ ـ شهریور 1389ش؛ صص 23ـ25.
 19. «دو تحریر از یک متن، دو نگاه به یک واقعه: مقتل حسین(ع) در تاریخ بلعمی»، گزارش میراث، ش پياپی 37، بهمن ـ اسفند 1388ش؛ صص 14ـ20.
 20. «یگانه متن فارسی از مؤیدالدین شیرازی: اثبات اصالت متن و نکته­‌هایی در تحلیل آن»، آینۀ میراث، دورۀ جدید، س 7، ش 2، پياپی 45، پاییز ـ زمستان 1388ش؛ صص 219ـ231.
 21. «دو ترجمۀ كهن از مصباح صغير و نکته‌هایی در باب اهمیت آنها»، معارف، س 23، ش 2، پياپی 68، مرداد ـ آبان 1388ش؛ صص 95ـ113. پیوست مقاله در: همان، س 23، ش 3، پیاپی 69، آذرـ اسفند 1388ش؛ ص 161ـ163.
 22. «مازندران و طبرستان»، گزارش میراث، ش پياپی 34، مرداد ـ شهریور 1388ش؛ صص 10ـ11.
 23. «روش‌شناسی تحلیل متن ـ1: تاریخ­گذاری»، گزارش میراث، ش پياپی 35، مهر ـ آبان 1388ش؛ صص 39ـ42.
 24. «چند نکته دربارۀ نقش و نوع مهر: بر پایۀ اسنادی از علما، اعیان و مردم بارفروش»، گزارش میراث، ش پياپی 31ـ32، فروردین ـ اردیبهشت 1388 ش؛ صص 20ـ23.
 25. «مقايسۀ روش‌شناختی دو كتابشناسی كهن در جهان اسلام: فهرست نجاشی و فهرست ابن‌خير»، آينۀ ميراث، دورۀ جدید، س 6، ش 3، پياپی 42، پاییز 1387ش؛ صص 140ـ160 (تجدید چاپ در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 231ـ253).
 26. «مسائل محمد بن مسلم در كافی كلينی»، مجموعۀ مقالات فارسی كنگرۀ بین­ المللی ثقةالاسلام كلينی، قم، دارالحدیث، 1387ش؛ ج3، صص 47ـ76 (تجدید چاپ در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 315ـ341؛ ترجمه به زبان عربی: «مسائل محمد بن مسلم: کتابٌ من تصنیفه أو مما جمعه الآخرون من مرویّاته؟ مرویّاته فی الکافی أنموذجاً»، السید محمد العمادی الحائری، تراثنا، العدد 125ـ126، س 31، ش 1 و 2، محرم ـ جمادی الآخرة 1437ق؛ صص 66ـ107).
 27. «از [نص] شريعت تا [قصد] شريعت: [تأملی در قرائت روشمند شریعت]»، خردنامۀ همشهری، ش پياپی 25، فروردین ـ اردیبهشت 1387ش؛ صص 19ـ21.
 28. «شيعۀ ايرانی پيش از ايران شيعی»، معارف، س 22، ش 3، پياپی 66، آذرـ اسفند 1385ش؛ صص 27ـ36 (نیز: نشر دانش، س 23، ش 2، پياپی 117، آذر ـ دی 1388ش؛ صص 3ـ7).
 29. «درنگی در منابع مكتوب الايضاح»، علوم حديث، س 11، ش 1، پياپی 39، بهار 1385ش؛ صص 136ـ147 (تجدید چاپ در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 431ـ446).
 30. «نگره‌های كتابشناختی در فهرست‌های نجاشی و طوسی»، علوم حديث، س 10، ش 1ـ2، پياپی 35ـ36، بهار ـ تابستان 1384ش؛ صص 180ـ198 (تجدید‌چاپ در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 207ـ230).
 31. «نقد حديث: كتابشناسی و متن­‌پژوهی»، علوم حديث، س 10، ش 1ـ2، پياپی 35ـ36، بهارـ تابستان 1384ش؛ صص 52ـ69 (تجدید چاپ با افزوده‌ها در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 33ـ59، 65ـ66).
 32. «عزالدين عبدالعزيز كاشی: شناسايی، كتابشناسی، نسخه­‌جويی»، نسخه‌­پژوهی، به كوشش ابوالفضل حافظيان بابلی، دفتر دوم، تهران، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1384ش؛ صص 381ـ395.
 33. «بيان الاديان و نكته­ هايی ديگر»، آينۀ ميراث، دوره جدید، س 3، ش 2، پياپی 29، تابستان 1384ش؛ صص 235ـ241.
 34. «ترجمۀ ناصر خسرو از آيات قرآن كريم»، ترجمان وحی، س 8، ش 1، پياپی 15، بهار ـ تابستان 1383ش؛ صص 62ـ74.
 35. «در باب آثار ناصر خسرو»، نامۀ انجمن، س 4، ش 2، پياپی 14، تابستان 1383ش؛ صص 13ـ22.
 36. «فرقۀ ناصريه»، معارف، س 20، ش 1، پياپی 58، فروردین ـ تیر 1382ش؛ صص 58ـ73 (نیز: نامۀ پارسی، س 8، ش 2، پياپی 29، تابستان 1382ش؛ صص 191ـ206).

 

مقاله‌های دانشنامه‌ای)

 1. «طوسی، محمد بن حسن بن علی»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 31، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1401ش؛ صص 348ـ354.
 2. «طبری، عمادالدین محمد بن علی»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 30، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1400ش؛ صص 748ـ750.
 3. «صفوانی، محمد بن احمد»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 29، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1400ش؛ صص 711ـ713 (نیز: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 499ـ504).
 4. «صفار قمی، محمد بن حسن»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 29، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1400ش؛ صص 664ـ666.
 5. «صحیفۀ سجادیه»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 29، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1400ش؛ صص 392ـ399.
 6. «صحبت»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 29، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1400ش؛ صص 349ـ350.
 7. «شیطان»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 28، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1399ش؛ صص 600ـ605.
 8. «شلمغانی، علی بن محمد»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 27، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1398ش؛ صص 477ـ479.
 9. «شریعت»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 27، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1398ش؛ صص 73ـ79.
 10. «الشافی فی الإمامة»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 26، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1397ش؛ صص 308ـ310.
 11. «سهل بن زیاد آدمی»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 25، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1397ش؛ صص 349ـ352.
 12. «سُواع»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 25، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1397ش؛ صص 59ـ60.
 13. «سمرقندی حدادی، ابونصر احمد بن محمد»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 24، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1396ش؛ صص 543ـ547.
 14. «سُلَيم بن قيس هلالی»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 24، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1396ش؛ صص 464ـ467. (نیز: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 493ـ499).
 15. «سلمان فارسی»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 24، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1396ش؛ صص 313ـ320.
 16. «سعادت و شقاوت»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 23، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1396ش؛ صص 501ـ507.
 17. «سرّ»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 23، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1396ش؛ صص 215ـ218.
 18. «السجّاد، امام (امامت و اقدامات علمی)»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 23، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1396ش؛ صص 55ـ57.
 19. «سبزواری، علی بن محمد»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 22، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1396ش؛ صص 726ـ730.
 20. «سبأ، قوم (در قرآن و حدیث)»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 22، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1396ش؛ صص 687ـ688.
 21. «سامری»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 22، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1396ش؛ صص 600ـ602.
 22. «سالم بن مُکرَم»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 22، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1396ش؛ صص 527ـ529.
 23. «السيرة الفلسفية»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 4، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی، تهران، سروش، 1396ش؛ صص 572ـ573.
 24. «الستين الجامع للطائف البساتين»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 4، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی، تهران، سروش، 1396ش؛ صص 437ـ438.
 25. «الزینة»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 4، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی، تهران، سروش، 1396ش؛ صص 397ـ399.
 26. «زادالمسافرين فی اصول الدین (ابن‌ابی‌جمهور احسايی)»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 4، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی، تهران، سروش، 1396ش؛ ص 341.
 27. «زادالمسافرين (امير حسينی هروی)»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 4، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی، تهران، سروش، 1396ش؛ ص 341.
 28. «زادالمسافر و قوت الحاضر»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 4، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی، تهران، سروش، 1396ش؛ صص 340ـ341.
 29. «زادالمسافر (ناصرخسرو)»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 4، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی، تهران، سروش، 1396ش؛ ص 340.
 30. «زادالمسافر (ملاصدرا)»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 4، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی، تهران، سروش، 1396ش؛ صص 339ـ340.
 31. «روضۀ تسليم»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 4، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی، تهران، سروش، 1396ش؛ ص 325.
 32. «دیوان قائمیات»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 4، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی، تهران، سروش، 1396ش؛ صص 160ـ161.
 33. «صد ميدان»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 4، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1391ش؛ صص 409ـ410.
 34. «جامع المقاصد فی شرح القواعد»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 3، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی، تهران، سروش، 1390ش؛ ص 57.
 35. «حسين بن علی، امام»، دانشنامۀ جهان اسلام، ج 13، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنياد دائرةالمعارف اسلامی، 1388ش؛ صص 395ـ403.
 36. «سفرنامه»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388ش؛ صص 687ـ691.
 37.  «زادالمسافر»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388ش؛ صص 479ـ482.
 38. «روضۀ تسليم»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388ش؛ صص 443ـ445.
 39. «روشنايی‌نامه (منظوم)»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388ش؛ صص 431ـ432.
 40. «روشنايی‌نامه (منثور)»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388ش؛ صص 430ـ431.
 41. «روزی با جماعت صوفيان»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388ش؛ صص 429ـ430.
 42. «روزبهان بقلی شيرازی»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388ش؛ صص 420ـ423.
 43. «خوان الاخوان»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 3، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1388ش؛ صص 98ـ100.
 44. «تفسير گازر»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 2، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی ـ رضا سیدحسینی، تهران، سروش، 1387ش؛ ص 422.
 45. «ترجمۀ قرآن موزۀ پارس»، فرهنگ آثار ايرانی ـ اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر، ج 2، تحت نظر سید علی آل‌داود ـ احمد سمیعی ـ رضا سیدحسینی، تهران، سروش، 1387ش؛ ص 354.
 46. «جرجانی، مير سيد شريف»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 2، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1386ش؛ صص 506ـ508.
 47. «تبصرة العوام»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ج 2، به سرپرستی اسماعيل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1386ش؛ صص 242ـ244.

 

مقاله‌های ترجمه‌ای)

 1. «پاره‌هایی از فوائد»، جمال‌الدین حسن بن زین‌الدین شهید ثانی، تلخیص و ترجمۀ سید محمد عمادی حائری، در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 141ـ152. (ترجمه از: منتقی الجمان فی أحادیث الصحاح والحسان، جمال‌الدین حسن بن زین‌الدین شهید ثانی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، جماعة المدرسین، 1362ش؛ ج 1، صص 14ـ43).
 2. «منابع نعمانی در غیبت»، سید محمدجواد شبیری، ترجمه و تنظیم سید محمد عمادی حائری، در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 379ـ430. (ترجمه از: «الکاتب النعماني و کتابه الغیبة»، السید محمدجواد الشبیری، علوم الحدیث، س 2، ش 1، مسلسل 3، محرم ـ جمادی الآخره 1419ق؛ صص 187ـ238).
 3. «تهذیب الأحکام و نقل از منابع واسطه»، سید محمدجواد شبیری، تلخیص و ترجمۀ سید محمد عمادی حائری، در: بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، صص 455ـ491. (ترجمه از: «مصادر الشیخ الطوسي فی کتابه التهذیب الأحکام»، السید محمدجواد الشبیری، علوم الحدیث، س 4، ش 2، مسلسل 6، رجب ـ ذوالحجه 1420ق؛ صص 168ـ223).

 

تصحیح و تحقیق)

 1. «الرسالة القلمية»، جلال‌الدین دوانی (م.908ق)، به کوشش سید محمد عمادی حائری، نسخه‌پژوهی، به كوشش ابوالفضل حافظيان بابلی، دفتر اول، قم، خانۀ پژوهش قم، 1383ش؛ صص 265ـ276.
 2. «الخطبة المونقة لأمیرالمؤمنین» به روايت علی بن محمد تميمی سبزواری (زنده در 533ق)، به کوشش سید محمد عمادی حائری، ميراث حديث شيعه، به كوشش مهدی مهريزی و علی صدرايی خويی، دفتر دهم، قم، دارالحديث، 1382ش؛ صص 19ـ34.
 3. «شرح حديث حقيقت»، ابن­‌همام شيرازی (زنده در 904ق)، به کوشش سید محمد عمادی حائری، ميراث حديث شيعه، به كوشش مهدی مهريزی و علی صدرايی خويی، دفتر پنجم، قم، دارالحديث، 1379ش؛ صص 207ـ246.

 

یادداشت، نقد، معرفی)

 1. «جلد نخست تفسیر ابوالفضل دیلمی به کتابت احمد بن سلار کینارودی»، در: www.ical.ir، 23 دی 1392ش. (تکمله‌ای بر: «مقدمه»، تفسیر کتاب ­اللّه، ابوالفضل [عباس] بن شهردویر دیلمی، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخه‌های خطی شمارۀ 12278 (المجلّدة الاولی) و 17982 (المجلّدة الاخری) كتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، 1388ش؛ ج 1، ص 32).
 2. «فخر رازی، زین‌الدین کشی و فاضل من فضلاء خراسان: یادداشتی بر یک پی‌نوشت»، گزارش میراث، ش پیاپی 50ـ51، فروردین ‌ـ ‌تیر، 1391ش؛ صص 44ـ45. (نقد یک پی‌نوشت در: از نسخه‌های استانبول: دستنویس‌هایی در فلسفه، کلام، عرفان، سيد محمد عمادی حائری، تهران، 1391ش؛ ص 43، پی‌نوشت 4).
 3. «پاسخی به "حلّ مشکلات الإشارات، دست‌نوشتۀ طوسی؟"»، گزارش میراث، ش پیاپی 46، مرداد ـ شهریور، 1390ش؛ صص 83ـ90. (پاسخ به «حلّ مشکلات الإشارات، دست‌نوشتۀ طوسی؟»، یوئپ لمیر، ترجمۀ منوچهر پزشک، گزارش میراث، ش پیاپی 45، خرداد و تیر 1390ش؛ صص 50ـ56).
 4. «دربارۀ سطربندی نسخه‌های تفسير كتاب‌اللّه و اشاره‌ای به نقش متن و تعلیقات در صفحه‌آرایی نسخ خطی»، نامۀ بهارستان، دفتر 17، 1389ش؛ صص 253ـ254. (نقد «سطربندی گشاد و كوتاه در نسخه»، ایرج افشار، نامۀ بهارستان، دفتر 16، 1389ش؛ صص 37ـ42).
 5. «باغ سبز»، گزارش ميراث، ش پياپی 25ـ26، مهر ـ آبان 1387ش؛ صص 27ـ29. (معرفی باغ سبز: گفتارهايی دربارۀ شمس و مولانا، محمدعلی موحد، تهران، کارنامه، 1387ش).
 6. «فهرستی تازه از ميراث مكتوب شيعه»، آينۀ پژوهش، س 16، ش 2، پياپی 92، خرداد ـ تیر 1384ش؛ صص 37ـ40. (نقد و معرفی ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجری، سيد حسين مدرسی طباطبايی، ترجمۀ سید علی قرائی ـ رسول جعفریان، قم، بی‌نا، 1383ش).
 7. «پیشگفتار»، گوهر سخن: ديوان اشعار استاد سيد اسماعيل عمادی حائری، اصفهان، محبان، 1383ش؛ صص یک ـ هشت. 
 8. «كتاب الدعاء، سيد اسماعيل عمادی حائری مازندرانی (م 1350 ق)»، ميراث حديث شيعه، به كوشش مهدی مهريزی و علی صدرايی خويی، دفتر يازدهم، قم، دارالحديث، 1382ش؛ صص 527ـ537.
 9. «آداب عباسی، صدرالدين تبريزی (م 1050 ق)»، ميراث حديث شيعه، به كوشش مهدی مهريزی و علی صدرايی خويی، دفتر هفتم، قم، دارالحديث، 1380ش؛ صص517ـ528.

 

گفت‌وگو)

 1. «وثاقت حدیث، متن‌شناسیِ واقع‌گرا و اعتبار عُرفی؛ در گفت‌وگو با سید محمد عمادی حائری»، ارج‌نامۀ آیت‌اللّه سید احمد مددی، به‌اهتمام محمد غفوری‌نژاد، مشهد، انتشارات حوزۀ علمیۀ خراسان، 1402ش؛ ج 1، صص 275ـ306.
 2. «دربارۀ آذرتاش آذرنوش: مردی که زبان و ادبیات را در قاب جامعه و فرهنگ جای می‌داد»، تجربه، دورۀ جدید، ش 3، آذر 1400ش؛ ص 131.
 3. تصحیح خوب، تصحیح بد؛ [با حضور] سید محمد عمادی حائری، نصراللّه پورجوادی، محمود عابدی، غلامرضا جمشیدنژاد اول، اکبر ایرانی، محمدحسین ساکت»، نقد کتاب میراث، س 1، ش 1ـ2، بهار و تابستان 1393ش؛ ص 23ـ42.
 

سوابق کاری

 
فعالیت‌های اصلی)
 • 1391ـ تا کنون: عضو هیأت علمی بنياد دائرةالمعارف اسلامی ـ تهران
 • 1388ـ 1389: مدیر بخش پژوهش مركز پژوهشی ميراث مكتوب ـ تهران
 • 1386ـ 1390: عضو گروه متن‌شناسی مركز پژوهشی ميراث مكتوب ـ تهران

فعالیت‌های جنبی)

 • 1398 (2019م): تحقیق، ترجمه و توضیحِ «اختلاف قرائات قرآنی بر اساس ترجمه‌های کهن قرآن به فارسی»، پروژۀ «Corpus Coranicum»، آکادمی علوم برلین (آلمان)
 • 1394ـ تا کنون: تعریف‌نگاری و بازبینی مدخل‌های تخصصی فلسفه، ادیان، کلام در فرهنگ جامع زبان فارسی (جلد دوم، ا ـ اخیی، زیرنظر علی‌اشرف صادقی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1395ش؛ جلد سوم، اد ـ استثناییه، زیرنظر علی‌اشرف صادقی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1401ش)
 

کتابهای مولف

تألیف)

 1. از نسخه‌های استانبول: دستنویس‌هایی در فلسفه، کلام، عرفان، سيد محمد عمادی حائری، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب، 1391ش.
 2. سادات هزارجریب: سلسله‌ای شیعی در شرق مازندران، سید محمد عمادی حائری، [چاپ اول]، آینۀ میراث، ضمیمۀ ش 18، 1388ش؛ چاپ دوم (با افزوده‌ها)، قم، کتابخانۀ تخصصی تاریخ اسلام و ایران ـ مورخ، 1394ش.
 3. بازسازی متون کهن حدیث شیعه: روش، تحلیل، نمونه، تألیف و تدوین سيد محمد عمادی حائری، چاپ اول، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ مرکز تحقیقات دارالحدیث (قم)، 1388 ش؛ چاپ دوم، قم، مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، 1394ش.
 4. قرآن فارسی كهن: تاريخ، تحريرها، تحليل، سيد محمد عمادی حائری، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب، چاپ اول، 1386ش؛ چاپ دوم، 1390ش؛ چاپ سوم، 1400ش.

 

تصحیح و تحقیق)

 1. ترجمۀ تفسیر طبری، ترجمه و تصنیف در میانۀ سال‌های 345ـ365 هـ. ق، جلد پنجم (ترجمه و تفسیر آیۀ 56 سورۀ مؤمنون تا ترجمۀ آیۀ 20 سورۀ سبأ)، تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری، به سرپرستی علی‌اشرف صادقی، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، در دست انتشار.
 2. خلاصة الأشعار فی الرباعيات، گردآوردۀ ابوالمجد محمد بن مسعود بن مظفر تبريزی [در سال 721ق]، تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری، تهران، هرمس، 1401ش (ویراست اول: «خلاصة الأشعار فی الرباعيات»، ابوالمجد محمد بن مسعود تبريزی، تصحیح سید محمد عمادی حائری، گنجينۀ بهارستان، ج 9 (ادبيات فارسی ـ2)، به كوشش بهروز ايمانی، تهران، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1384ش؛ صص 27ـ169).
 3. زادالمسافر، ناصرخسرو قباديانی بلخی (م.481ق)، شرح لغات و اصطلاحات سيد اسماعيل عمادی حائری، تصحيح و تحقيق سيد محمد عمادی حائری، چاپ اول، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب، 1384ش؛ چاپ دوم (ویراست دوم)، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب ـ مؤسسۀ‌ مطالعات اسماعیلی (لندن)، 1393ش؛ چاپ سوم (ویراست دوم)، تهران، مؤسسۀ پژوهشی ميراث مكتوب ـ مؤسسۀ‌ مطالعات اسماعیلی (لندن)،  1400ش.
 4. ذخيرة الآخرة، علی بن محمد تميمی سبزواری (زنده در 533ق)، همراه با كهن‌ترين ترجمه از ادعيۀ شيعه، تصحيح و تحقيق سيد محمد عمادی حائری، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ـ دانشگاه تهران ـ مركز بين‌المللی گفت‌و‌گوی تمدنها، 1383ش.
 5. هدية الخير (شرح عرفانی احادیث نبوی)، بهاء‌الدولۀ نوربخش (م. ح 915ق)، تصحيح و تحقيق سيد محمد عمادی حائری، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ـ دانشگاه تهران ـ مركز بين‌المللی گفت‌و‌گوی تمدنها، 1383ش.

 

مقدمه بر چاپ نسخه‌برگردان)

 1.  ترجمۀ کتاب الملل و النحل (محمّد بن عبدالکریم شهرستانی)، از مترجمی ناشناخته (احتمالاً از سدۀ ششم هجری)، نسخه‌برگردان دستنویس شمارۀ 2371 کتابخانۀ ایاصوفیا (استانبول)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب ـ مؤسسۀ‌ مطالعات اسماعیلی (لندن)، 1395ش.
 2. نهایة الأقدام فی علم الکلام، تاج‌الدین محمّد بن عبدالکریم شهرستانی، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخۀ خطی شمارۀ 10607 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی (کتابت‌شده در 538ق)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ دانشگاه ادیان و مذاهب (قم)، 1391ش.
 3. شرح کتاب الإشارات و التنبیهات، فخر‌الدین محمّد بن عمر رازی، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخۀ خطی شمارۀ 10609 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی (کتابت‌شده در 614ق)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1391ش.
 4. معانی کتاب اللّه تعالی و تفسیره المنیر (المجلّد الثامن من ـ)، ابونصر احمد بن محمد بن حمدان بن محمد حدادی، کتابت و تذهیب عثمان بن حسین وراق غزنوی (در سال 484ق)، نسخه‌برگردان به قطع اصل دستنویس شمارۀ 209 بخش خزینه امانت کتابخانۀ کاخ‌موزۀ توپقاپی (استانبول)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ کاخ‌موزۀ توپقاپی (استانبول)، 1390ش.
 5. غنیة النزوع إلی علمی الاصول و الفروع، عزالدین ابوالمکارم حمزه بن علی بن زهره حسینی حلبی، با مقابلۀ خواجه نصیرالدین طوسی در 624ق و اجازۀ سالم بن بدران مازنی مصری به وی در 619ق، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخۀ خطی شمارۀ 10564 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی (کتابت‌شده در 614 ق)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390ش. (ترجمۀ مقدمه به زبان عربی با بازنگری و افزوده‌ها: «حلب بین مدرستی المرتضی والطوسی: دراسة حول غنیة النزوع لإبن زهرة الحلبی اُنموذجاً»، السید محمد العمادی الحائری، تراثنا، العدد 121ـ122، س 32، ش 1 و 2، محرم ـ جمادی الآخرة 1436ق؛ صص 10ـ55).
 6. حلّ مشکلات کتاب الإشارات و التنبیهات (مشهور به شرح اشارات)، خواجه نصیرالدین محمد بن محمد بن حسن طوسی، نسخه‌برگردان به قطع اصل نسخۀ دستنوشت مؤلف (نسخۀ خطی شمارۀ 1153 کتابخانۀ ملی ایران)، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، مركز پژوهشی ميراث مكتوب ـ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران ـ مؤسسۀ‌ مطالعات اسماعیلی (لندن)، 1389ش.
 7. کتاب الصلوة، کتاب الدعاوی و البیّنات، کتاب السیر از الإبانة، ابوجعفر محمد بن یعقوب هوسمی، همراه با زوائد الإبانة، تألیف و تهذیب شمس‌الدین محمد بن صالح گیلانی، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخۀ خطی نسخۀ شمارۀ 235 مجموعۀ امام جمعۀ خويی محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389ش.
 8. تفسیر کتاب ­اللّه، ابوالفضل [عباس] بن شهردویر دیلمی (از علمای زیدی شمال ایران در [قرن هفتم])، نسخه‌برگردان به قطع اصل از روی نسخه‌های خطی شمارۀ 12278 (المجلّدة الاولی) و 17982 (المجلّدة الاخری) كتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، با مقدمۀ سید محمد عمادی حائری، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ـ کتابخانۀ تخصصی تفسیر و علوم قرآنی (قم)، 1388ش؛ 2 ج.
 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
السجّاد، امام