ناصر پورابراهیم
سال تولد

1360

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه ترکیه و آسیای میانه

گروه

اسلام معاصر

پست الکترونیکی

n.ebrahimi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
خبرگزاری