مریم حسینی آهق
سال تولد

1354

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه معاملات _ فقه عمومی _اعلام حنبلی و ظاهری

گروه

فقه وحقوق

پست الکترونیکی

m.hoseini@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جنوی رضوان بن عبدالله
جنین (مباحث فقهی حقوقی و اخلاقی ).
حلی ابن ادریس
خراج (۱)
داور داوری
حاجی اشرفی محمدبن محمدمهدی مازندرانی بارفروشی
حازمی حسن بن خالد
حائر حسینی
حج (مباحث قرآنی و حدیثی و فقهی)
حدادی ابوبکربن علی