مریم ارجح
سال تولد

1352

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه تاریخ ایران از حمله مغول

گروه

تاریخ

پست الکترونیکی

m.arjah@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
چپر
چرماغون
حمزه میرزا حشمت الدوله
خجستانی احمدبن عبدالله
خواجه مرجان
دانشمند بهادر
چوپانیان
جلال الدوله ابوطاهر
دیسم بن ابراهیم کردی
حسن بن استاذ هرمز