مرضیه کاظمی
سال تولد

1358

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه جانور شناسی

گروه

تاریخ علم

پست الکترونیکی

m.kazemi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
دخمه ← قبر/ قبرستان
دراج
درنا
ذباب
ذراریح
دلفین
راسو
رخ
روباه
ریحان