محمد زارع شیرین کندی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1351
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  مسئول شاخه

  شاخه ماتریدیه، متنبیان و متمهدیان، کتب عام کلامی و ادیانی، مستشرقیان- خاورشناسان و اسلام شناسان

 • گروه
  کلام و فرق
 • ایمیل
  mohammadzare1351@yahoo.com
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

دکترای فلسفه از دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران 1389

کارشناسی ارشد فلسفه از دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران1375

 

آثار و تالیفات

مقالات تالیفی برای دانشنامه جهان اسلام 

صالح بن قدوس1395

فرق بین الفرق1395

صفات خدا 1394

عمرو بن عبید1393

طبقات المعتزله1393

عفیفی ابوالعلاء1393

شعوبیه1392

شرک1391

شهابی محمود1390

زندیق1389

رویت در حدیث و کلام1388

لاادریه1388

اباحیه1388

الرزاق جلد19

دهریه ج18

دشتکی ،آرای فلسفی ج17

خلودج16

خراسانی محمد مهدی ج15

جود در کلام و فلسفه ج11

جدل در منطق و فلسفه ج9

تعین در کلام و فلسفه ج7

ترکه اصفهانی ابو حامد ج7

تالیف با دیگران برای دانشنامه جهان اسلام

الرحمان ج19

رافضی ج19

دور وکور ج18

تمهید القواعدج8

تفسیرمابعدالطبیعه ج7

خوارج، عقاید کلامی ج16

ترکه اصفهانی ، صا ین الدین ج7

ترجمه برای دانشنامه ی جهان اسلام

خلق و امر از استایگروالد ج16

الملل و النحل از استایگروالد

نهایه الاقدام ازاستایگروالد

مقالات تالیفی دیگر

الحکمه المشرقیه ، دایره المعارف بزرگ اسلامی ج21

خویشاوندی شایگان با روح زنده ی شعر شاعران ، مجله کتاب هفته ، ش ،1393،4

ما و فلسفه در عصر پایان فلسفه ، روزنامه شرق،1393

ترجمه ای اصیل از پدیدارشناسی هیدگر ، روزنامه شرق ، 1393

گلدمن و آرایی که نادیده گرفته شده اند ، روزنامه اعتماد ،1393

ترجمه یا اظهارنظرهایی از گونه دیگر؟ روزنامه اعتماد ، 1393

هرمنوتیک و تاریخ، کتاب ماه فلسفه،ش78 ،1392

درباب اندیشه های فیلسوف بدن، کتاب ماه فلسفه ،ش1392،69

هیدگر، سقراط روزگار ما، سوره اندیشه ،ش،1391،63

افکار هگل و نقد نقد جواد طباطبایی ، کتاب ماه فلسفه ،ش 1391،55

صورتی از خودآگاهی فلسفی جدید ما، مجله پنجره،ش140، 1391

نگاهی به بلبشوی کنونی روشنفکران ایران ، مجله کتاب هفته نگاه پنجشنبه، ش37، 1391

شاهکار فیلسوف بدبین ،کتاب ماه فلسفه ،ش1390،53

درباره فلسفه های اگزیستانس ،کتاب ماه فلسفه،ش1390،51

کتابی درباره عقل،کتاب ماه فلسفه،ش45، 1390

نمونه عالی تک نگاری درباره دکارت،کتاب ماه فلسفه ،ش45، 1390

ملاحظاتی درباب متافیزیک ابن سینا، کتاب ماه فلسفه ،ش48، 1390

هایدگر و آدورنو ،کتاب ماه فلسفه ،ش44 ،1390

سراسر عیب دیدن هنر نیست ، مهرنامه ،ش11، 1390

گفتمان غزالی و گفتمان روشنفکر دینی ، مجموعه مقالات غزالی پژوهی ،1389

تکنیک ، وجود و آزادی ، کتاب ماه فلسفه ، کتاب ماه فلسفه ،ش21، 1388

نیم قرن اندیشیدن به وضع ما ،درباره دکتر رضا داوری ،کتاب ماه فلسفه ،ش19، 1388

محمود شهابی ، از رهبر خرد تا زنده عشق ، کتاب ماه فلسفه ،ش18، 1387

فارابی در مقام تاسیس ، کتاب ماه فلسفه ،ش1387،17

درباره الحکمه المشرقیه ابن سینا ،کتاب ماه فلسفه،ش،1387،12

غزالی ، کلام اشعری و عقل روشنگری ،کتاب ماه ادبیات و فلسفه ، ش 106 - 108، 1385

ما و فلسفه غرب ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،ش109 - 111، 1385

نگاهی به برخی انتقادهای ابن رشد از ابن سینا ، جشن نامه استاد دکتر کریم مجتهدی ،1384

جان رالز ، فیلسوف لیبرال یا فیلسوف عدالت؟ کتاب ماه علوم اجتماعی ، ش 95، 1384

تطور اندیشه ها درباره چیستی انسان ، کتاب ماه علوم اجتماعی ،ش87 ،1383

ریچارد رورتی ، فلسفه و دموکراسی ،کتاب ماه غلوم اجتماعی، ش85 ،1383

فقر فلسفه یا دموکراسی؟ کتاب ماه علوم اجتماعی ،ش67 -68، 1382

ماکیاولیسم و اندیشه دینی ، از منظر انسان شناسی و سیاست ، پگاه حوزه ،ش44، 1381

از لیبرالیسم تا پست لیبرالیسم ،پگاه حوزه ، ش33، 1380

امتزاج لیبرالیسم و دموکراسی دست نیافتنی است ، کتاب ماه علوم اجتماعی،ش53، 1380

مقالات ترجمه ای

سیاست و قرآن ، شرک ، شورش ، شاهان ، دایره المعارف قرآن ، ج3 ،1394

مفهوم آزادی در اندیشه هیدگر ازچارلز گینون، ارغنون  ، دوره جدید، ش 1-2 ،1393

نظر ارسطو درباب عدالت  از رینفور بامبرو ،کتاب ماه فلسفه ،ش80، 1393

معماهای سقراطی از رابرت نازیک ، جشن نامه استاد دکتر محسن جهانگیری، 1386

عقلانیت در فلسفه اسلامی از ماجد فخری ،نقد و نظر ،ش11 ،1385

رویارویی واتیکان با چالش های نو ،مجله اخبار ادیان ،ش11، 1383

سند تازه واتیکان درباره فمنیسم ، مجله اخبار ادیان ،ش11، 1383

لیبرالیسم جدید و تخلیه حیات سیاسی از جان گری ، مجله حوزه و دانشگاه ،ش30، 1383

انقیاد جان استوارت میل  ازدیوید استو ، مجله حوزه و دانشگاه ،ش22، 1379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

پدیذارشناسی نخستین مراحل خودآگاهی فلسفی ما1396

هیدگر و مکتب فرانکفورت 1395

تفسیر هیدگر از فلسفه ی هگل 1390

ترجمه ی لوکاچ و هیدگر از لوسین گلدمن1391 

ترجمه ی نظریه ی اجتماعی و عمل سیاسی از برایان فی 1383

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
دشتکی غیاث الدین منصور
الرحمان
روح القدس
رؤیت
رهبانیت
زندیق