محمد  صدر
سال تولد

1359

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

گروه

تاریخ علم

پست الکترونیکی

m.sadr@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
خرچنگ
خرس
خرگوش (در عربی أرنب)
خروس
خفاش
خوک
دانشگاه
داوود انطاکی
ذات الجنب (سینه پهلو)
ذات الریه