محمد محمودپور
سال تولد

1352

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه ایران شمالی

گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

m.mahmoudpour@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
حنظلة بن ابی عامر
حنیف (جمع آن: حنفاء و احناف)
خطبه شقشقیه
خطیب بغدادی احمدبن علی بن ثابت
دارالبیضاء.
دشت ترکمن (ترکمن صحرا دشت گرگان)
دقایقی مروزی شمس الدین محمد ←بختیارنامه
حره واقعه
دَهناء
راس الخیمه