محمد رئیس زاده
سال تولد

1346

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

معاون گروه فقه و حقوق

مسئول شاخه اصول وقواعد فقهی _اعلام امامی از قرن 10

گروه

فقه وحقوق

پست الکترونیکی

m.raiszade@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تاریخ بغداد (یا تاریخ مدینة السلام )
جواب / جوابات
حلی حسین
خراسانی آخوند ملامحمدکاظم (۱)
خویی ابوالقاسم
داماد سیدعلی
در آهنین ← دربند(۱)
حائری یزدی عبدالکریم
ثوربن یزید کلاعی
جارالله زمخشری رجوع کنید به زمخشری محمودبن عمر