محبوبه جودکی
سال تولد

1352

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه ایران (اعلام)

گروه

اسلام معاصر

پست الکترونیکی

m.jodaki@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران
ثقةالاسلام تبریزی
جامعة سیفیه رجوع کنید به سیفیه بنیاد
تمبر
تنگستانیها قیام
تعلیمات اجباری
تقریب
حسینیه ارشاد
رشدیه