فهیمه  علی بیگی
سال تولد

1345

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه تاریخ ایران از قاجار تا انقلاب مشروطه

گروه

تاریخ

پست الکترونیکی

f.alibeigi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تاریخ خانی
تاریخ گزیده
تاریخ مغول
تاریخ نگارستان
جوزجانی ابوعمرو عثمان بن سراج الدین محمد
جهانگیرمیرزا
جسر جنگ
جلال الدوله قاجار سلطان حسین میرزا