فریده  سعیدی
سال تولد

1352

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه احوال شخصیه_موضوعات و مسائل فقهی _ خاندانهای علمی

گروه

فقه وحقوق

پست الکترونیکی

f.saeidi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جوینی عبدالله بن یوسف
جهادیه
جهل(۲)
چاه احکام فقهی .
چرم احکام فقهی .
خاتون آبادی خاندان
خاتون آبادی میرمحمدباقر
خوانساری خاندان
دامغانی حسینبن محمد
چیوی زاده