فرید قاسملو
سال تولد

1348

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه کتابها و اعلام نجومی و مفاهیم تقویمی

گروه

تاریخ علم

پست الکترونیکی

f.qasemlou@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
برسی رضی الدین حافظ رجب بن محمد
تبریزی ملا رجب علی
تحریر(۳)
تحریر مجسطی
تذکرة الکحالین
ترازو
جوامع اسکندرانیین
جواهرنامه
جونپوری غلامحسین بن فتح محمدبن محمدعوض علوی عباسی
جوهری عبدالرحمان بن بنفشا صالحی دمشقی