فاطمه فنا
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1338
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  دانشیار پژوهشی

  مسئول شاخه

  شاخه مفاهیم و اصطلاحات فلسفه(2)

 • گروه
  فلسفه
 • ایمیل
  f.fana@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

دکتری فلسفه از دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1382- 1383. رساله دکتری : مقایسه تفسیر توماس آکوینی و ابن سینا درباره نظر ارسطو در مابعدالطبیعه درباره وجود و ماهیت، به راهنمایی دکتر کریم مجتهدی و مشاوره دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دکتر شهرام پازوکی.

کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1372- 1373. پایان نامه کارشناسی ارشد: تصحیح، مقدمه و تحقیق احیای حکمت، تألیف علی قلی خان قرچغای خان به راهنمایی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و مشاوره دکتر احمد احمدی. (چاپ و انتشار در 2جلد، تهران 1375).

کارشناسی فلسفه، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1365-1366.

 

آثار و تالیفات

 مقالات تألیفی ( به ترتیب تاریخ چاپ ) :

1.      « بخت و اتفاق » در دانشنامة جهان اسلام، ج2، تهران 1375.

2.      « بدیهیات » ( مشترک با آقای سید صدرالدین طاهری ) در دانشنامة جهان اسلام، ج2، تهران 1375.

3.      « برهانپوری، برهان الدین » در دانشنامة جهان اسلام، ج3 ، تهران 1376.

4.      « بسیط و مرکب » در دانشنامة جهان اسلام، ج3، تهران 1376.

5.      « بغدادی، مجدالدین » در دانشنامة جهان اسلام، ج3، تهران 1376.

6.      نظرگاه تأویلی ملاصدرا دربارة کلام و کتاب، نامة فرهنگ، سال نهم، دورة سوم، ش 31، تهران پاییز 1378.

7.      « بیرونی ابوریحان: آراء و آثار فلسفی » در دانشنامة جهان اسلام، ج5 ، تهران 1379.

8.      « پانی پتی، قاضی ثناء الله » در دانشنامة جهان اسلام، ج5 ، تهران 1379.

9.      محبوب القلوب، محبوب اندیشه مندان، آینة میراث، سال سوم، ش9، تهران تابستان1379.

10.  شرح الاربعین و نکاتی دربارة اندیشة قاضی سعید قمی، آینة میراث، سال سوم، ش10/11، تهران پاییز و زمستان 1379.

11.  « تایبادی، ابوبکر زین الدین » در دانشنامة جهان اسلام، ج6، تهران 1380.

12.  « تبریزی، رجب علی » در دانشنامة جهان اسلام، ج6، تهران 1380.

13.  « ترجمه از عربی در غرب » ( مشترک با آقای حسین کلباسی اشتری ) در دانشنامة جهان اسلام، ج7، تهران 1382.

14.  « تشکیک » در دانشنامة جهان اسلام، ج7، تهران 1382.

15.  « تصور و تصدیق » در دانشنامة جهان اسلام، ج7، تهران 1382.

16.  « تسلسل » ( مشترک با آقای عباس عارفی ) در دانشنامة جهان اسلام، ج7، تهران 1382.

17.  معانی" موجود " نزد ارسطو، مشکوه النور ( دو ماهنامة علمی پژوهشی دانشگاه امام صادق)، سال هفتم، آبان و آذر 1382.

18.  « توحید: در عرفان » در دانشنامة جهان اسلام، ج8 ، تهران 1383.

19.  « تناهی ابعاد »  در دانشنامة جهان اسلام، ج8 ، تهران 1383.

20.  « جامع الحکمتین: بخش اول: جرجانی و قصیدة او » در دانشنامة جهان اسلام، ج9،  تهران1384.

21.  « بررسی نظریة تمایز وجود و ماهیت » در " درد فلسفه، درس فلسفه " : جشن نامة استاد دکتر کریم مجتهدی،  تهران 1384.

22.   « جوهر» در دانشنامه جهان اسلام، ج11، تهران 1386.

23.  .« نحوة اطلاق موجود بر خدا و مخلوقات از نظر توماس آکوینی» "در جشن نامه دکتر محسن جهانگیری"، تهران 1386.

24.   «حق و حقیقت ( بخش فلسفه)، در دانشنامه حهان اسلام، ج13، تهران 1388.

25.  « حکمت متعالیه در دانشنامه جهان اسلام، ج13، تهران 1388.

26.  « حی بن یقظان، نوشته ابن سینا» در دانشنامه جهان اسلام، ج14، تهران 1389

27.  « حی بن یقظان، نوشته ابن طفیل» در دانشنامه جهان اسلام، ج14، تهران 1389

29.  علم خدا نزد ابن سینا و انتقاد خواجه نصیرالدین طوسی به او در: مجموعه مقالات خواجه پژوهی، به اهتمام عبدالله صلواتی، مؤسسه خانه کتاب، تهران 1390.

30.  دانشنامه علایی در دانشنامه جهان اسلام ج17، 1391.

31.  رسالة الطیر، دانشنامه جهان اسلام، ج19، 1393.

32.  رسائل اخوان الصفاء (بخش کلیات)، دانشنامه جهان اسلام، ج19، 1393.

33.  رسائل اخوان الصفاء (بخش فلسفه)، دانشنامه جهان اسلام، ج19، 1393.

34.   مجموعه مقالات ابن سینا پژوهی( با همکاری محققان و اساتید دانشگاهی)، مؤسسه خانه کتاب 1392

35.   بررسی و مقایسه آرای ابن سینا و توماس آکوینی دربارة ماهیت و جوهر، در: مجموعه مقالات ابن سینا پژوهی 1392

36.  شرح حال و آثار حاج ملاهادی سبزواری، در: مجموعه مقالات سبزواری پژوهی، به کوشش انسیه برخواه، مؤسسه خانه کتاب1392

37.  بررسی و تحلیل اجمالی نقدهایی از حکیم سبزواری بر صدرالمتألهین شیرازی، در: مجموعه مقالات سبزواری پژوهی، به کوشش انسیه برخواه، مؤسسه خانه کتاب 1392.

تحقیق و تصحیح متون خطی:

1. خواجه نصیرالدین طوسی، «رسالة اعتقاد» در گنجینة بهارستان، مجموعة ش1 حکمت، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران 1379.

2. محی الدین بن عربی، «رسالة شرح حدیث کنز مخفی» در گنجینة بهارستان، مجموعة ش3 : قرآن و حدیث، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران 1380.

3. ملا اسماعیل خاتون آبادی، «رساله اعتقادیه» در گنجینه بهارستان، مجموعه ش2 حکمت، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران 1388.

 

و... 

 

سوابق کاری

همکاری پاره وقت با بنیاد دائرةالمعارف اسلامی از 1371، عضو رسمی هیئت علمی بنیاد دائره المعارف اسلامی ( 1374- )؛ 

تدریس دروس فلسفه اسلامی در دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران 1373 تا 1383. 

تدریس دروس فلسفه اسلامی در مدرسه عالی شهید مطهری واحد خواهران سالهای 1380، 1386، 1393.

و...

 

کتابهای مولف

 دو مقاله در:

1. ḤĀJJ MULLĀ HĀDĪ SABZEVĀRĪ in: Intellectual History of the Islamicate World, Freie Universitat Berlin.

2.  Mullā Hādī Sabzevārī (d. 1878): Ghurar al-farāʾid in:Oxford handbook of Islamic philosophy

 

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
بخت و اتفاق
بدیهیات
بسیط و مرکب
بغدادی مجدالدین ابوسعید شرف بن مؤید
تایبادی زین الدین ابوبکر
جوهر
حی بن یقظان
دانشنامه علائی
جامع الحکمتین
تناهی ابعاد