فاطمه مینایی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1356
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  مسئول شاخه

  شاخه اشاعره، معتزله

 • گروه
  کلام و فرق
 • ایمیل
  f.minayi@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

كارشناسي(1378) و كارشناسي ارشد (1381) فلسفه از دانشگاه تهران

دكتري فلسفه غرب از مؤسسه پ‍ژوهشي حكمت و فلسفه (1388) 

 

آثار و تالیفات

«شیء/شیئیت»، در دانشنامۀ جهان اسلام، در دست انتشار

«شایگان و شاعران»، مجلۀ بخارا، در دست انتشار

«دائرۀالمعارفهای فلسفی»، در راهنمای دانشنامه­نویسی، در دست انتشار

«متکلمان مسلمان و مسئلۀ زمان»، در سالک حکمت: ارج­نامۀ استاد دکتر غلامرضا اعوانی، به کوشش شهین اعوانی، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و انجمن حکمت و فلسفۀ ایران، 1392

«معنای عرض نزد متکلمان مسلمان»، در سالک فکرت: ارج­نامۀ استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، به کوشش محمدجواد اسماعیلی و احمد مظاهری، زیر نظر عبدالحسین خسروپناه، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 1392

«استاد ترجمۀ فلسفۀ غرب (عزت­الله فولادوند)»، مهرنامه، بخش کارنامه، شمارۀ 26، سال سوم، آبان 1391

«دِر اسلام، محتوا»، در دانشنامة جهان اسلام، جلد 17، 1391

«کمون»، در دانشنامة جهان اسلام،  در دست انتشار

«طفره»، در دانشنامة جهان اسلام، در دست انتشار

«عرض/اعراض»، در دانشنامة جهان اسلام، در دست انتشار

«ازل و ابد»، در دانشنامة جهان اسلام، در دست انتشار

«زمان»، در دانشنامة جهان اسلام، در دست انتشار

«زمان در رسالة استادی کانت»، مجلة فلسفه، شمارة 4، زمستان 1388

«ذیمقراطیس»، در دانشنامة جهان اسلام،  در دست انتشار

«حفص الفرد»، در دانشنامة جهان اسلام، جلد 13

«حرکت»، در دانشنامة جهان اسلام، جلد 13

«هگل دانشگاهی» (معرفی کتاب افکار هگل تألیف دکتر کریم مجتهدی)، در مهرنامه، ضمیمه نقد و بررسی کتاب، سال اول، اسفند 1389، شماره 9

«ترجمه کردن یا ترجمه نکردن»، در مهرنامه، سال اول، آذر 1389، شماره 7

«مسألة زمان (گزارشی از رسالة دکترای زنده­یاد یگانه شایگان)»، در تهران امروز، سه­شنبه 21 اسفند 1386، ص6

«تناسخ»، در نقد و نظر، سال یازدهم، شمارة سوم و چهارم، پاییز و زمستان، 1385، ص 86-101

«اختلاف پاتنم و فودور در مسألة محتوا»، در جشن­نامة دکتر محسن جهانگیری، نشر هرمس1386

«امکان های آیندة فلسفه» (دربارة دکتر کریم مجتهدی)، در تهران امروز، شنبه 10 شهریور 1386، ص 14

«پراگماتیسم به چه کار ما می­آید»، در روزنامة  کارگزاران، سال اول، شمارة 13، چهارشنبه 12 مهر 1385

«جزء لایتجزا»، در دانشنامة جهان اسلام، جلد دهم، 1385

«حقوق طبيعي بشر در نظر لايب نيتس»، در مبانی نظری حقوق بشر (مجموعه مقالات دومین همایش بین­المللی حقوق بشر، اردیبهشت 1382)، قم ، 1384

«ثمامة بن اشرس»، در دانشنامة جهان اسلام، جلد نهم، 1384

«ثاوفرسطس»، در دانشنامة جهان اسلام، جلد نهم، 1384

«كانت و منطق (با نگاهي به درسگفتارهاي منطق يشه)»، در درد فلسفه درس فلسفه، جشن­نامة استاد دكتر كريم مجتهدي، نشر كوير، 1384

«قرائت لئو اشتراوس از تلخيص‌النواميس فارابي»، مجلة اشراق، شمارة دوم و سوم، بهار و تابستان 1384

«ثعلبة بن ميمون»، در دانشنامة جهان اسلام، جلد نهم، 1384

«تواضع»‌، در دانشنامة جهان اسلام،  جلد هشتم ، 1383

«تناسخ»، در دانشنامة جهان اسلام، جلد هشتم ، 1383

«در آسمان ارسطو» (معرفی کتاب در آسمان نوشتة ارسطو)، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، سال چهارم، شمارة هفتم، مسلسل 43 ، ارديبهشت 1380

«از يقين گمشده» ‌(معرفي كتاب در باب يقين نوشتة ويتگنشتين)، كتاب ماه ادبيات و فلسفه ، سال چهارم ، شمارة چهارم، مسلسل 40 ،  بهمن 1379

ترجمۀ مقالات:

«سنت و ایدئولوژی»، نوشتۀ داریوش شایگان، منتشرشده در سایت «ما کم­شماریم»:

http://mansurhashemi.com/index.php?newsid=120

 مقاله «مکان» در فرهنگ تاریخ اندیشه­ها: مطالعاتی دربارة گزیده­ای از اندیشه­های اساسی ، ویراستة فیلیپ پی. واینر، انتشارات سعاد 1385

مقاله «زمان» در فرهنگ تاریخ اندیشه ها: مطالعاتی دربارة گزیده­ای از اندیشه های اساسی، ویراستة فیلیپ پی. واینر، انتشارات سعاد 1385

«جبائي، ابوهاشم»، نوشتة زابینه اشمیتکه، در دانشنامة جهان اسلام، جلد نهم، 1384

فصل «لاك» از كتاب ديدگاههايي درباره سرشت آدمي، نوشتة راجر تريگ، نشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  1382

فصل «هابز» از كتاب ديدگاههايي درباره سرشت آدمي، نوشتة راجر تريگ، نشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  1382

«استانتن و حقوق سياسي»، نوشتة الن كارول دبويس، در همشهري ماه، سال اول، شمارة 10، دي 1380

«هربرت ماركوزه ، ‌آموزگار دهه 60»، نوشتة  پل برینز،  در همشهري ماه، سال اول، شمارة 9، آذر 1380

«اشتراوس، فيلسوف سقراطي» نوشتة تامس پانگل، در همشهري ماه، سال اول، شمارة 8 ، آبان 1380

«هانا آرنت و آرزوي روشنايي»، نوشتة رابرت ب.  وستبروک، در همشهري ماه، سال اول، شمارة 7، مهر 1380

«نسبيت و عينيت»، نوشتة  لویس پی. پویمن ، در همشهري ماه، سال اول، شمارة 6، شهريور

«مذكر‌شدن تفكر نزد دكارت»، نوشتة سوزان بوردو،‌‌ مجلة نامه فرهنگ ، سال يازدهم ، دوره سوم ، مسلسل 42 ،   زمستان 1380

ویرایشها:

غنوصیه در اسلام، نوشتۀ هاینتس هالم، ترجمۀ احسان موسوی خلخالی، انتشارات حکمت، در دست انتشار

رسالة منطقی- فلسفی ویتگنشتاین، ترجمة سروش دباغ، نشر هرمس، در دست انتشار

دانشنامه جهان گستر (مدخلهای فلسفه و کلام)، 1389   

دنیای سوفی، نوشتة یوستین گاردر، ترجمة مهرداد بازیاری، نشر هرمس، 1387

کتاب راهنمای جستار در باب فاهمة بشری جان لاک، نوشتة ای. جاناتان لو، ترجمة ابوالفضل حقیری، انتشارات حکمت، 1386

کتاب آبی، نوشتة لودویگ ویتگنشتاین، نشر هرمس، 1385

گفتگو:

«فیلسوف شهر: هانا آرنت»،  فرهیختگان، سه­شنبه 27 اردیبهشت 1392، شماره 1106

نیز منتشر شده در مهرنامه، ش 34، نوروز 1393، و روزنامۀ فرهیختگان، سه شنبه 31/2/1392

 

سوابق کاری

کار در بخش ویرایش بنیاد دایرۀ­المعارف اسلامی (از 1379)

عضو هیئت علمی در گروه کلام و فرق بنیاد دایرۀ­المعارف اسلامی (از 1383)

مدیر واحد آموزش بنیاد دایرۀ­المعارف اسلامی (1390-1392)

 

کتابهای مولف

ترجمه:

مثل فیلسوف نوشتن، راهنمای نگارش مقالات فلسفی، نوشتۀ ای. پی. مارتینیک، ترجمه همراه با لیلا مینایی، انتشارات هرمس، 1393

عقل و بحث،  نوشتة پیتر گیچ ، نشر هرمس، 1387

 فلسفة لايب‌نيتس ، نوشتة رابرت لتا ، نشر هرمس 1384

دربارة دين (ترجمه با دیگران)، نشر هرمس 1383

هگل ، قدم اول ، نوشتة لويد اسپنسر، شيرازه 1379

 

تدوین با دیگران:

 جشن ­نامة دکتر محسن جهانگیری، انتشارات هرمس، 1386  

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جزءلایتجزا
ثاوفرسطس (تئوفراستس / ثئوفراستوس )
ثمامة بن اشرس نمیری
تکبر
تناسخ
تواضع
حرکت
حفص الفرد
در اسلام
ثعلبه بن‌ میمون‌