غلامرضا رضازاده
سال تولد

1329

سمت ها

عضو هیأت علمی

دانشیار

مدیر گروه تاریخ

گروه

تاریخ

پست الکترونیکی

r.rezazadeh@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام