علی اکبر ولایتی
سال تولد

1324

سمت ها

عضو هیأت علمی

مدیر گروه اسلام معاصر

گروه

اسلام معاصر

پست الکترونیکی

a.velayati@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جنگ عراق با ایران