شهرام صحرایی
سال تولد

1354

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه عبادات _اعلام امامی تا پایان قرن 9_ اعلام زیدی واسماعیلی _اعلام اباضی

گروه

فقه وحقوق

پست الکترونیکی

sh.sahraee@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
راشد، حسینعلی
راضی نجفی
رئیس القراء