شمامه محمدی فر
سال تولد

1355

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه گیاه شناسی

گروه

تاریخ علم

پست الکترونیکی

sh.mohammadi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جوامع الطیمائوس فی العلم الطبیعی (یا جوامع کتاب طیماوس فی العلم الطبیعی لجالینوس )
جوز(۱) در عربی
چای
حنظل
خاویار
خربزه
خربق
خردل
خرما
خرنوب