سیدرضا هاشمی
سال تولد

1343

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مدیر گروه فقه و حقوق

مسئول شاخه ساختار و تاریخ فقه _اعلام(متقدم) _آثار

گروه

فقه وحقوق

پست الکترونیکی

r.hashemi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
بزدوی علی
تبادر
تجارت .
تدلیس
تذکرة الفقهاء
جواهر الکلام (یا جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام )
خلاف (الخلاف) کتاب
حجر
توریه
ترتیل