سعید شیرازی
سال تولد

1363

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه افغانستان

گروه

شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا

پست الکترونیکی

s.shirazi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
دردستان
دهلی
زابل (۲)
زابلستان
زمین داور