سعید زعفرانی زاده
سال تولد

1358

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه سوره ها، آیه ها، اصطلاحات علوم قرآنی

گروه

قرآن و حدیث

پست الکترونیکی

s.zaferani@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
حلیةالمتقین
حیوة بن شریح بن صفوان بن مالک تجیبی کندی
خطیب ابوالفرج هبة الله محمدبن عبدالقادر
خورشید
داوودبن قاسم
داوودی محمدبن علی
حارث بن عبدالله همدانی
حائری ابوعلی محمدبن اسماعیل
الجرح و التعدیل
جماعیلی عبدالغنی بن عبدالواحد