رحیم رئیس نیا
سال تولد

1319

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مشاور گروه اسلام معاصر

_

گروه

اسلام معاصر

پست الکترونیکی

r.raeisnia@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جودت عبدالله
جهان نما
چالدران جنگ
چاملی بل فاروق نافذ
حماسه
چپ و چپگرایی در ترکیه .
چپ و چپگرایی در قفقاز.
چپ و چپگرایی در تاتارستان .
چغاله زاده یوسف سنان پاشا
چلبی آصف حالت