حمیدرضا گیاهی
سال تولد

1352

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مدیر گروه تاریخ علم

مسئول شاخه مفاهیم و اصطلاحات نجومی و مهندسی و علوم (بصورت عام)_طبیعیات

گروه

تاریخ علم

پست الکترونیکی

h.giahi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تحویل (۱)
جوزا (جوزاء در فارسی : دو پیکر)
حمل
حوا و حیه
حوت (ماهی)
حوت جنوبی
خازنی عبدالرحمان
خوارزمی محمدبن موسی
دایره (نوعی ساز) ← دف
دایرة هندی