حسین بیاتلو
سال تولد

1365

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه تشکیلات واصطلاحات دیوانی

گروه

تاریخ اجتماعی

پست الکترونیکی

h.bayatlou@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
ریزه
ریش سفید