پویان رضوانی
سال تولد

1365

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

گروه

تاریخ علم

پست الکترونیکی

p.rezvani@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
رصدخانه سمرقند
رصد خانه مراغه
رصد و رصدخانه
رقی، ابوالقاسم
زحل
زمین ۱