پروین قدسی زاد
سال تولد

1341

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

معاون گروه اسلام معاصر

مسئول شاخه ایران (غیر اعلام)

گروه

اسلام معاصر

پست الکترونیکی

p.qodsizad@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تبریز روزنامه
تحریم تنباکو
جهاد سازندگی
خبرگزاری
خواندنیها مجله
دارالفنون
داریا روزنامه
دانشگاه
۲) جراید در ایران .