بابک خضرایی
سال تولد

1354

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه موسیقی

گروه

هنرومعماری

پست الکترونیکی

b.khazrai@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
رنگ
زابل / زاولی
زلزال رازی