اصغر صادقی
سال تولد

1354

سمت ها

عضو هیأت علمی

مربی پژوهشی

مسئول شاخه افریقای مسلمان

گروه

اسلام معاصر

پست الکترونیکی

a.sadeqi@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جنگ عراق با ایران
خبرگزاری
دار صدام للمخطوطات ← المرکز الوطنی للمخطوطات
دانشگاه
حبیب بورقیبه
دستگردی حسن ← وحید دستگردی